پنس | پایشگر نظام سلامت

۱ مطلب با موضوع «عوامل اجتماعی» ثبت شده است

پژوهشی با مشارکت 20 هزار نفر از جمیعیت آمریکا نشان داده است که افرادی که اعتقاد عملی به مذهب دارند به طور متوسط نزدیک به 7 سال طول عمر بیشتری دارند.